• خبر روز


نمرات آزمون جامع دی ماه 95 دانشجویان دکتری

1395/11/03

( نمرات پنج رشته: مدیریت آموزش عالی، برنامه ریزی درسی، روانشناسی تربیتی، کودکان استثنایی، سنجش و اندازه گیری) نمرات رشته مدیریت آموزشی متعاقبا اعلام میشود.

( نمرات پنج رشته: مدیریت آموزش عالی، برنامه ریزی درسی، روانشناسی تربیتی، کودکان استثنایی، سنجش و اندازه گیری)

 نمرات رشته مدیریت آموزشی متعاقبا اعلام میشود.

 

سنجش و اندازه گیری

9312246103

9312246106

9312246101

9312246102

9312246106

9312246105

نام درس

13.025

11.85

13.2

11.53

10.83

13.65

نظریه سوال -پاسخ

10.37

17.1

11.7

10.55

12.65

14.7

تکنیک های نظریه کلاسیک

14.45

15.9

15.7

15.08

15.43

19.5

روش تحقیق

12.61

14.95

13.53

12.38

12.97

15.95

میانگین همه دروس

 

 


 

مدیریت آموزشی عالی

9312247108

نام درس

15.7

تحلیل تئوری سازمان و مدیریت در آموزش عالی

16

نظام های آموزش عالی در جهان

16.35

سیاست گذاری در آموزش عالی

16.01

میانگین همه دروس

 

  

روانشناسی تربیتی

 

9312243105

9312243102

9312243106

نام درس

17.95

15.5

17.78

روش های تغیر و اصلاح رفتار

16.9

15.15

17.95

روانشناسی تربیتی

19.38

17.65

17.3

روانشناسی یادگیری

18.07

16.1

17.68

میانگین همه دروس

 

 


 

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

 

9312245106

9312245101

9312245103

9312245104

9312245105

نام درس

16.4

17.53

16.05

14.38

16.05

اختلالات عاطفی رفتاری

18.25

14.8

17.2

16.95

16.55

ناتوانایی های یادگیری خاص

15.43

 

17.53

17.5

16.53

روانشناسی و توانبخشی افراد نابینا

 

17.75

 

 

 

روشهای تغییر و اصلاح رفتار

16.69

16.69

16.92

16.27

16.37

 

 

 

 

 

برنامه ریزی درسی

9312241101

نام درس

15.88

نظریه ها و الگوهای برنامه درسی

17.65

تعلیم و تربیت در قرآن

17.7

برنامه ریزی دوره های تحصیلی

17.06

میانگین همه دروس

 

 بازدید: 1133خروج