• خبر روز


آگهی پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون (سهمیه استعداد درخشان)

1396/12/06

داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبائي ﺑﺮ اﺳﺎس آیین نامه «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری» بدون شركت در آزمون، دانشجوی دکتری می پذیرد.

داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبائي ﺑﺮ اﺳﺎس آیین نامه «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری» به شماره ۲۱/۶۷۲۷۲ مورخ ۹۳/۴/۱۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اصلاحیه شماره ۲۱/۲۳۷۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶ آیین نامه یاد شده و نیز دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮایی مصوب مورخ ۹۳/۱۰/۱۳ شورای تحصیلات تکمیلی داﻧﺸﮕﺎه، از ﻣیان متقاضیان واﺟﺪ ﺷﺮایط ﺑﺮاي ﺳﺎل ﺗﺤﺼیلی ۹۸-۹۷، در رﺷﺘﻪ های مندرج در جدول، بدون شركت در آزمون، دانشجوی دکتری می ﭘﺬﯾﺮد.

   آگهی پذیرش دانشجوی دکتری ﺗﺨﺼﺼی  ﺑﺪون آزﻣﻮن داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبائی ﺑﺮاي ﺳﺎل تحصیلی ۹۸-۹۷  (سهمیه استعداد های درخشان)

   جدول ارزشیابی دکتری بدون آزمون 

   جدول رشته ها

   فرم تقاضای پذيرش در دوره دكتری بدون آزمون (pdf)

   فرم تقاضاي پذيرش در دوره دكتری بدون آزمون (word)

   فرم تعهد نامه مخصوص دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشدبازدید: 861خروج