• دفاع کارشناسی ارشد

جلسه دفاع ازپایان نامه ارشد خانم نرگس زارعی دانشجوی رشته مشاوره خانواده تحت عنوان اثربخشی رویکرد تقویت منابع مقابله ای برتنظیم هیجان وتاب آوری درمراقبین بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی باراهنمایی خانم دکتر کاظمیان ومشاورت خانم دکتر اسمعیلی داوری آفای دکتر فرحبخش درروز سه شنبه مورخ 97/7/10 ساعت 11 دردانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی برگزارخواهدشد

 


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا  رحیمی  دانشجوی رشته  مشاوره توانبخشی باعنوان: " اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی و تاب آوری مادران دارای فرزند مبتلا به سرطان" با راهنمایی آقای دکتر کیومرث فرح بخش   ومشاورت  آقای دکتر عبدالله شفیع آبادی  وداوری    سرکار خانم دکتر سميه کاظميان  در روز  یکشنبه  مورخ    97/7/15 ساعت 10 صبح دراتاق  208      دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.