• دفاع کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم فاطمه علی زاده دانشجوی رشته روانشناسی بالینی تحت عنوان اثربخشی نظام خانواده درمانی بوئن با تاکید بر تمایز خود بر سبک دلبستگی ناایمن زنان متاهل با راهنمایی خانم دکتر حسین ثابت  و مشاورت خانم دکتر رافضی و داوری آقای دکتر عیسی‌مراد در روز دوشنبه مورخ26/9/97 ساعت 13 در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی اتاق 208  برگزار خواهد شد .

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم عاطفه علی دانشجوی رشته روانشناسی بالینی تحت عنوان "اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش نشخوار فکری، نگرانی و باورهای فراشناختی نوجوانان مبتلا به افسردگی اساسی"، با راهنمایی خانم دکتر فریده حسین ثابت و مشاورت آقای دکتر برجعلی و داوری آقای دکتر سهرابی در روز یکشنبه مورخ 97/9/11 ساعت 9:30 دردانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزارخواهد شد.


جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم زهرا دل پیشه دانشجوی رشته روانشناسی بالینی تحت عنوان "بررسی نقش واسطه‌ای ارزش‌های مادی‌گرایانه و خود شی پنداری مادران در رابطه بین سبک‌های فرزندپروری مادران با نگرانی‌های ظاهری دختران دبستانی شهر تهران"، با راهنمایی آقای دکتر معتمدی و مشاورت آقای دکتر اسکندری و داوری آقای دکتر برجعلی در روز سه‌شنبه مورخ 97/9/6 ساعت 12 دردانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزارخواهد شد.


جلسه دفاع ازپایان نامه ارشد خانم نرگس زارعی دانشجوی رشته مشاوره خانواده تحت عنوان اثربخشی رویکرد تقویت منابع مقابله ای برتنظیم هیجان وتاب آوری درمراقبین بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی باراهنمایی خانم دکتر کاظمیان ومشاورت خانم دکتر اسمعیلی داوری آفای دکتر فرحبخش درروز سه شنبه مورخ 97/7/10 ساعت 11 دردانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی برگزارخواهدشد


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا  رحیمی  دانشجوی رشته  مشاوره توانبخشی باعنوان: " اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی و تاب آوری مادران دارای فرزند مبتلا به سرطان" با راهنمایی آقای دکتر کیومرث فرح بخش   ومشاورت  آقای دکتر عبدالله شفیع آبادی  وداوری    سرکار خانم دکتر سميه کاظميان  در روز  یکشنبه  مورخ    97/7/15 ساعت 10 صبح دراتاق  208      دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.