نام و نام خانوادگی: محمد رضا نیلی احمد آبادی

مدرک تحصیلی: دکترای تکنولوژی آموزشی

ایمیل: nili@atu.ac.ir

شماره تماس: 48393204

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

دریافت رزومه علمی و پژوهشینام و نام خانوادگی: فرامرز سهرابی اسمرود

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی بالینی

ایمیل: sohrabi@atu.ac.ir

شماره تماس: 48393206

معاون پژوهشی دانشکده

دریافت رزومه علمی و پژوهشینام و نام خانوادگی: پرویز شریفی درآمدی

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی کودکان استثنائی

ایمیل: sharifidaramadi@atu.ac.ir

شماره تماس: 48393205

معاون اداری و مالی دانشکده

دریافت رزومه علمی و پژوهشی