نام و نام خانوادگی: سعید بهشتی

مدرک تحصیلی: دکترای فلسفه ی تعلیم و تربیت اسلامی

ایمیل: beheshti@atu.ac.ir

شماره تماس: ۴۸۳۹۳۱۷۳

مدیر گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

دریافت رزومه علمی و پژوهشینام و نام خانوادگی: صغری ابراهیمی قوام

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی عمومی

ایمیل: gavam@atu.ac.ir

شماره تماس: ۴۸۳۹۳۱۸۵

مدیر گروه روانشناسی تربیتی

دریافت رزومه علمی و پژوهشینام و نام خانوادگی: میتر ا صمیعی

مدرک تحصیلی: دکترای علم واطلاعات دانش شناسی

ایمیل: samiei@atu.ac.ir

شماره تماس: 48393178

مدیر گروه علم واطلاعات دانش شناسی

دریافت رزومه علمی و پژوهشینام و نام خانوادگی: حمید علیزاده

مدرک تحصیلی: دکترای علوم روانشناسی

ایمیل: alizadeh@atu.ac.ir

شماره تماس: ۴۸۳۹3267

مدیر گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

دریافت رزومه علمی و پژوهشینام و نام خانوادگی: عباس عباسپور

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت

ایمیل: abbaspour@atu.ac.ir

شماره تماس: ۴۸۳۹۳۱۶۹

مدیر گروه مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی

دریافت رزومه علمی و پژوهشینام و نام خانوادگی: خدیجه علی آبادی

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی

ایمیل: aliabadikh@atu.ac.ir

شماره تماس: ۴۸۳۹۳۱۷۲

مدیر گروه تکنولوژی آموزشی

دریافت رزومه علمی و پژوهشینام و نام خانوادگی: نورعلی فرخی

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی تربیتی

ایمیل: farrokhi@atu.ac.ir

شماره تماس: ۴۸۳۹۳۲۸۰

مدیر گروه سنجش و اندازه گیری

دریافت رزومه علمی و پژوهشینام و نام خانوادگی: حسین اسکندری

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی

ایمیل: sknd@atu.ac.ir

شماره تماس: ۴۸۳۹۳۲۷۸

مدیر گروه آموزشی روانشناسی بالینی و عمومی

دریافت رزومه علمی و پژوهشینام و نام خانوادگی: کیومرث فرحبخش

مدرک تحصیلی: دکترای مشاوره

ایمیل: @atu.ac.ir

شماره تماس: 48393167

مدیر گروه مشاوره

دریافت رزومه علمی و پژوهشینام و نام خانوادگی: محبوبه خسروی

مدرک تحصیلی: دکترای برنامه ریزی درسی

ایمیل: mkhosravi@atu.ac.ir

شماره تماس: ۴۸۳۹۳۲۵۹

مدیر گروه برنامه ریزی درسی

دریافت رزومه علمی و پژوهشینام و نام خانوادگی: حسین اسکندری

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی

ایمیل: sknd@atu.ac.ir

شماره تماس: ۴۸۳۹۳۲۷۸

سرپرست گروه آموزش و پرورش

دریافت رزومه علمی و پژوهشی