کارشناسی

 فرم تسویه حساب دانشجویان کارشناسی  

 

کارشناسی ارشد

سوگندنامه

آئین نامه جدید دوره کارشناسی ارشد (ورودی 94 به بعد)

طرح تحقیق ، تصویب و تعیین زمان دفاع، کارشناسی ارشد

شیوه نامه تحویل پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی 

 فرم تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

 

دکتری

سوگندنامه

چکیده طرح تحقیق دانشجویان دکتری

طرح تحقیق ، تصویب و تعیین زمان دفاع دکتری

شیوه نامه تحویل پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی 

 فرم تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی

شیوه نامه نظارت بر اجراي دوره دکتري آموزشی- پژوهشی

 

 

 

امور دانشجوئی

درخواست وام نوبت دوم  دانشجویان شبانه

 مشخصات پروند

خلاصه وضعیت رونده

کار دانشجویی دانشکده

کار دانشجویی خوابگاه

درخواست ودیعه مسکن دانشجویان متاهل

درخواست وام حج عمره دانشجویی

درخواست وام ضروری

درخواست وام تحصیلی

در خواست کارت تغذیه

فرم  تعهد محضری

 


استادان

فرم شرح درس

فرم تقاضای تدریس مدعو

فرم تقاضای تدریس

شیوه نامه نظارت بر اجراي دوره دکتري آموزشی- پژوهشی