جلسه دفاع از رساله دکتری خانم زهرا افشار کهن  دانشجوی رشته  برنامه ریزی درسی تحت عنوان  ارزیابی اثربخشی برنامه درسی ریاضی آمیخته به طنز بر خلاقیت ریاضی دانش آموزان با راهنمایی  آقایان دکتر ملکی و دکتر مهرمحمدی و مشاورت  آقایان دکتر مهاجر و دکتر ضایی مهر و داوری آقای دکتر عسگری و خانم دکتر خسروی  در روز سه شنبه مورخ 95/11/26 ساعت 14:30عصر  در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.

 


جلسه دفاع از رساله دکتری خانم فخر السادات  هاشمیان دانشجوی رشته  مدیریت آموزشی  تحت عنوان  تدوین الگوی توسعه شایستگی مدیران بخش ستادی شرکت ملی گاز ایران با راهنمایی  آقایان دکتر عباس پور و دکتر رحیمیان و مشاورت  آقایان دکتر دلاور و دکتر غیاثی ندوشن و داوری آقایان دکتر فرهنگی و دکتر طاهری  در روز دوشنبه مورخ 95/12/2 ساعت 15:30 عصر  در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.

 


جلسه دفاع از رساله دکتری خانم فاطمه ترابی  دانشجوی رشته  روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی تحت عنوان تدوین و اعتبار یابی مدل شناسایی دانش آموزان تیز هوش با اختلال یادگیری بر اساس توانمندی های نیمکره ی راست و چپ مغز با راهنمایی  خانم  دکتر هاشمی و آقای دکتر مقدس و مشاورت  آقای دکتر آرمند و داوری آقایان دکترعلیزاده  و دکتر عبدالکریم عظیمی در روز شنبه مورخ 95/12/7 ساعت 11 صبح در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.