جلسه دفاع از رساله دکتری آقای آزاد اله کرمی  دانشجوی رشته  تکنولوژی آموزشی تحت عنوان ارائه الگوی آموزشی مبتنی بر زبان مادری با رویکرد شناسایی مشکلات دانش آموزان دوزبانه و بررسی تاثیر آن بر مفهوم سازی با راهنمایی  خانم دکتر علی آبادی و مشاورت  آقایان دکتر دلاور و دکتر صحرایی و داوری آقایان دکتر زارعی زوارکی و دکتر رستگار پور در روز دوشنبه مورخ 97/3/28 ساعت 14 عصر در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.