جلسه دفاع از رساله دکتری آقای میثم صادقی دانشجوی رشته  سنجش  و اندازه گیری تحت عنوان تدوین الگوی بهینه وزن دهی و نمره گذاری سوابق تحصیلی داوطلبان ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور با راهنمایی  آقایان دکتر فلسفی نژاد و دکتر دلاور و مشاورت  آقایان دکتر فرخی و دکتر جمالی و داوری آقایان دکتر پاشاشریفی و دکتر مینایی در روز دوشنبه مورخ 96/11/30 ساعت 15 عصر در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد