جلسه دفاع از رساله دکتری آقای نور محمد رضایی   دانشجوی رشته   روانشناسی تربیتی تحت عنوان :  طراحی بسته آموزشی مهارت های زندگی و تعیین اثر بخشی آن برعوامل خطرسازی محافظت کنند ،رفتارهای پرخطر دربین دانش آموزان با راهنمایی  آقای  دکتر دلاور و آقای دکتر درتاج  و مشاورت  آقای  دکتر سعدی پور  و خانم دکتر  ابراهیمی قوام  و داوری آقای دکترفرید براتی و آقای دکتر اسد  زاده   در روز  شنبه مورخ 95/12/21 ساعت9صبح  در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.


جلسه دفاع از رساله دکتری خانم فرشته هدایتی دانشجوی رشته  مدیریت آموزشی تحت عنوان : طراحی ، آزمون و ارزیابی الگوی مدرسه سالم با تاکید بر سلامت سازمانی با راهنمایی  آقای دکتر رحیمیان و مشاورت  آقایان دکترعباس پور و دکتر مهرگان و داوری آقایان دکتر نیکنامی و دکتر عباسیان در روز دوشنبه مورخ 95/12/23 ساعت 8:30 صبح در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.


 

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم فخرالسادات هاشمیان دانشجوی رشته  مدیریت آموزشی  تحت عنوان : تدوین الگوی توسعه شایستگی مدیران بخش ستادی شرکت ملی گاز ایران با راهنمایی  آقایان دکتر عباس پور و دکتر رحیمیان و مشاورت  آقایان دکتر غیاثی ندوشن و دکتر دلاور و داوری آقایان دکتر نیکنامی و دکتر فرهنگی  در روز دوشنبه مورخ 95/12/16 ساعت 15 عصر در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.


جلسه دفاع از رساله دکتري آقاي عيسي رضايي  دانشجوي رشته   تکنولوزي آموزشي تحت عنوان :  تدوين واعتبار يابي الگوي طراحي آموزشي دوره هاي برخط آزاد انبوه مبتني بر نظريه ياد گيري ارتباط گرايي در نظام آموزش عالي با راهنمايي  آقاي  دکترزارعي زوارکي  و  آقاي دکترحاتمي   و مشاورت  آقاي  دکتر دلاور  و خانم دکتر علي آبادي  و داوري آقاي دکترنيلي و آقاي دکتر رضا ئي زاده   در روز  شنبه مورخ 95/12/14 ساعت 3عصر  در دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي برگزار خواهد شد.


جلسه دفاع از رساله دکتری خانم فخر السادات  هاشمیان دانشجوی رشته  مدیریت آموزشی  تحت عنوان  تدوین الگوی توسعه شایستگی مدیران بخش ستادی شرکت ملی گاز ایران با راهنمایی  آقایان دکتر عباس پور و دکتر رحیمیان و مشاورت  آقایان دکتر دلاور و دکتر غیاثی ندوشن و داوری آقایان دکتر فرهنگی و دکتر طاهری  در روز دوشنبه مورخ 95/12/2 ساعت 15:30 عصر  در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.


جلسه دفاع از رساله دکتری خانم فاطمه ترابی  دانشجوی رشته  روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی تحت عنوان تدوین و اعتبار یابی مدل شناسایی دانش آموزان تیز هوش با اختلال یادگیری بر اساس توانمندی های نیمکره ی راست و چپ مغز با راهنمایی  خانم  دکتر هاشمی و آقای دکتر مقدس و مشاورت  آقای دکتر آرمند و داوری آقایان دکترعلیزاده  و دکتر عبدالکریم عظیمی در روز شنبه مورخ 95/12/7 ساعت 11 صبح در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.