جلسه دفاع از رساله دکتری آقای حجت اله الماسی  دانشجوی رشته تکنولوژی آموزشی تحت عنوان  طراحی و اعتبار یابی الگوی آموزشی کارورزی مبتنی بر نظریه استاد شاگردی شناختی و بررسی تاثیر آن بر شایستگی های حرفه ای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان با راهنمایی  آقایان دکتر زارعی زوارکی و مشاورت  آقایان دکتردلاور و دکتر نیلی احمد آبادی و داوری آقای  دکتر غلامعلی احمدی و خانم دکتر علی آبادی در روز دوشنبه مورخ 96/8/1 ساعت 16:30 عصردر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.