جلسه دفاع از رساله دکتری خانم سمیه حداد رنجبر دانشجوی رشته  روانشناسی تربیتی تحت عنوان تدوین و اعتبار یابی  بسته ی آموزشی مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد برای دانشجویان دارای رفتارهای خودشکن تحصیلی و مقایسه آن با برنامه آموزشی شناختی - رفتاری بر باورهای انگیزشی، هیجان های تحصیلی و افق زمانی آنها با راهنمایی  آقایان دکتر سعدی پور و دکتر درتاج و مشاورت  آقای دکتر دلاور و خانم دکتر ابرهیمی قوام و داوری آقای دکتر اسدزاده و خانم دکتر موسوی در روز شنبه مورخ 97/02/1 ساعت 12 ظهر در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.


جلسه دفاع از رساله دکتری خانم راضیه اختیاری امیری  دانشجوی رشته  مشاوره  تحت عنوان  بررسی الگوهای رایج مشاوره پیش از ازدواج در بین مشاوران و ارائه الگوی مطلوب مشاوره پیش از ازدواج و اعتبار یابی آن با راهنمایی  آقای دکتر فرحبخش و مشاورت  آقای دکتر سلیمی بجستانی و خانم دکتر کلانتر هرمزی و داوری آقای دکتر سهرابی و خانم دکتر حسینیان  در روز دوشنبه مورخ 97/2/10 ساعت 13 ظهر در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.