جلسه دفاع از رساله دکتری خانم الهام اتحادی  دانشجوی رشته  مدیریت آموزشی  تحت  عنوان طراحی و اعتبار یابی الگوی مدیریت دانش اعضای هیئت علمی در دانشگاه های دولتی شهر تهران با راهنمایی  آقای دکتر رحیمیان و مشاورت  آقایان دکتر عباس پور و دکتر بهرام صانع صدق پور و داوری آقایان دکتر غیاثی ندوشن و دکتر فراستخواه در روز چهرشنبه مورخ 96/7/12 ساعت 14 عصر در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.