جلسه دفاع از رساله دکتری خانم معصومه ایمانی نوجانی دانشجوی رشته  کودکان استثنایی تحت عنوان تدوین برنامه آموزش مستقیم و ارزیابی اثربخشی آن بر مهارتهای حل مسئله ریاضی دانش آموزان با اختلال یادگیری با راهنمایی  آقای دکتر علیزاده و مشاورت  خانم دکتر کاظمی و آقای دکتر غباری بناب و داوری آقای دکتر پوشنه و  خانم دکتر پزشک در روزشنبه مورخ 96/3/27 ساعت 14  عصر در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.

 


 

جلسه دفاع از رساله دکتری مونا ارجی  دانشجوی رشته  روانشناسی تحت عنوان تدوین و آزمون مدل علی نشانه های بد شکلی بدنی بر اساس ابعاد کمال گرایی و اثرهای فرهنگی - اجتماعی رسانه با واسطه گری عزت نفس، طرحواره بدنی، راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و تصویر بدنی با راهنمایی  آقایان دکتر برجعلی و دکتر سهرابی و مشاورت  آقای دکتر فرخی  و داوری آقایان دکتر معتمدی و دکتر مهری نژاد در روز شنبه مورخ 96/4/3 ساعت 10 صبح در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.

 


 

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم مریم محمودی دانشجوی رشته   کودکان استثنایی تحت عنوان : تدوین و تعیین اثربخشی برنامه آموزشی راهبردهای تنظیم هیجان بر کارکردهای اجرایی و حل مسئله اجتماعی دانش آموزان با اختلال یادگیری با راهنمایی  آقایان دکتر برجعلی و دکتر علیزاده و مشاورت  آقایان دکتر غباری بناب  و دکتر اختیاری و داوری آقایان دکتر شریفی درآمدی و دکتر پوشنه  در روز یکشنبه مورخ 96/4/4 ساعت 13:30 ظهر در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.