جلسه دفاع از رساله دکتری خانم حمیده سادات خادمی دانشجوی رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی تحت عنوان: " تدوین برنامه آموزش توجه مشترک و ارزیابی اثربخشی آن بر کارکردهای اجرایی، افزایش واژگان و تعامل اجتماعی در کودکان خردسال با اختلال در خودماندگی با کارکرد بالا" با راهنمایی آقای دکتر علیزاده و مشاورت آقای دکتر فرخی و خانم دکتر کاظمی و داوری آقای دکتر پوشنه و خانم دکتر پزشک در روز شنبه مورخ 97/09/24 ساعت 16 در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.

 


 

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم فاطمه اصغری ملامحمود دانشجوی رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی تحت عنوان: " تدوین برنامه آموزشی مسائل جسمانی، شناختی و هیجانی بلوغ و ارزیابی اثربخشی آن بر خودپنداره و سلامت عمومی دانش آموزان دختر نابینا" با راهنمایی آقای دکتر شریفی درآمدی و مشاورت آقایان دکتر فرخی و دکتر مقدس و داوری آقایان دکتر رضایی و دکتر پوشنه در روز سه شنبه مورخ 97/09/20 ساعت 14:45 عصر در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.

 


 

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای یوسف اعظمی دانشجوی رشته روانشناسی تحت عنوان: " تدوین و اعتبار یابی برنامه درمان مبتنی بر الگوی روانی- اجتماعی و اثربخشی آن بر تنظیم هیجان، مهارت های اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی افراد مبتلا به PTSD ناشی از سوانح سوختگی" با راهنمایی آقایان دکتر فرامرز سهرابی، دکتر احمد برجعلی و مشاورت آقایان دکتر نورعلی فرخی و دکتر سیامک فرخ فرقانی و داوری آقایان دکتر ابوالقاسم عیسی‌مراد، دکتر حسین اسکندری و دکتر علی‌اصغر اصغرنژاد در روز دو شنبه مورخ 97/9/5 ساعت 11:30 صبح در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.


جلسه دفاع از رساله دکتری آقای علی نجفی دانشجوی رشته مدیریت آموزشی تحت عنوان: " تدوین الگوی انطباق یادگیری محیط کار مبتنی بر رویکردبا راهنمایی  آقای دکتر رحیمیان و مشاورت  آقایان دکتر عباس عباس‌پور و دکتر مرتضی طاهری و داوری آقایان دکتر حسین عبدالهی، دکتر سعید غیاثی ندوشن و دکتر ابیلی در روز سه شنبه مورخ 97/8/15 ساعت 15 عصر در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.


جلسه دفاع از رساله دکتری آقای مهدی مبینی دانشجوی رشته مدیریت آموزشی تحت عنوان: " کاوش عوامل موثر بر فرایند انتقال یادگیری برنامه های پرورش اعضا هیئت علمی دانشگاه های شهر قم" با راهنمایی  آقای دکتر عباس پور و مشاورت  آقایان دکتر رحیمیان و دکتر طاهری و داوری آقایان دکتر غیاثی ندوشن و دکتر اباصلت خراسانی در روز سه شنبه مورخ 97/08/1 ساعت 14:30 عصر در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.


جلسه دفاع از رساله دکتری خانم زهره رباط سرپوشی  دانشجوی رشته  روانشناسی تربیتی تحت عنوان: " تدوین و آزمون نرم افزار هندسه‌ی پویا مبتنی بر مهارت‌های فضایی و مقایسه‌ی اثربخشی آن با اوریگامی و تانگرام بر تجسم فضایی و یادگیری درس ریاضی دانش‌آموزان دختر پایه‌ی ششم ابتدایی شهرستان رودهن" با راهنمایی آقای دکتر اسدزاده و مشاورت آقایان دکتر درتاج و دکتر سعدی‌پور و داوری آقایان دکتر فتح‌آبادی و دکتر برجعلی در روز چهارشنبه مورخ 97/08/2 ساعت 8 صبح در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.


جلسه دفاع از رساله دکتري خانم هاجر خباز  دانشجوي رشته  روانشناسي تربيتي تحت عنوان : " تدوين برنامه ي ارتقاء راهبردهاي تفکر چند جانبه (PATHS) و بررسي تاثير آن برنامه بر رفتار اخلاقي کودکان پيش دبستاني" با راهنمايي  آقاي دکتر سعدي پور و خانم دکتر ابراهيمي قوام و مشاورت  آقاي دکتر درتاج و آقاي دکتر خامسان و داوري آقايان دکتر اسدزاده و آقاي دکتر فتح آبادي  در روز دوشنبه مورخ 97/7/30 ساعت 8 صبح در دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي برگزار مي‌گردد.