جلسه دفاع از رساله دکتری آقای مهدی مبینی دانشجوی رشته مدیریت آموزشی تحت عنوان: " کاوش عوامل موثر بر فرایند انتقال یادگیری برنامه های پرورش اعضا هیئت علمی دانشگاه های شهر قم" با راهنمایی  آقای دکتر عباس پور و مشاورت  آقایان دکتر رحیمیان و دکتر طاهری و داوری آقایان دکتر غیاثی ندوشن و دکتر اباصلت خراسانی در روز سه شنبه مورخ 97/08/1 ساعت 14:30 عصر در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.


جلسه دفاع از رساله دکتری خانم زهره رباط سرپوشی  دانشجوی رشته  روانشناسی تربیتی تحت عنوان: " تدوین و آزمون نرم افزار هندسه‌ی پویا مبتنی بر مهارت‌های فضایی و مقایسه‌ی اثربخشی آن با اوریگامی و تانگرام بر تجسم فضایی و یادگیری درس ریاضی دانش‌آموزان دختر پایه‌ی ششم ابتدایی شهرستان رودهن" با راهنمایی آقای دکتر اسدزاده و مشاورت آقایان دکتر درتاج و دکتر سعدی‌پور و داوری آقایان دکتر فتح‌آبادی و دکتر برجعلی در روز چهارشنبه مورخ 97/08/2 ساعت 8 صبح در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.


جلسه دفاع از رساله دکتري خانم هاجر خباز  دانشجوي رشته  روانشناسي تربيتي تحت عنوان : " تدوين برنامه ي ارتقاء راهبردهاي تفکر چند جانبه (PATHS) و بررسي تاثير آن برنامه بر رفتار اخلاقي کودکان پيش دبستاني" با راهنمايي  آقاي دکتر سعدي پور و خانم دکتر ابراهيمي قوام و مشاورت  آقاي دکتر درتاج و آقاي دکتر خامسان و داوري آقايان دکتر اسدزاده و آقاي دکتر فتح آبادي  در روز دوشنبه مورخ 97/7/30 ساعت 8 صبح در دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي برگزار مي‌گردد.