جلسه دفاع از رساله دکتری آقای حجت پیرزادی  دانشجوی رشته  روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی           

تحت عنوان : طراحی برنامه دقیق آموزی و تعیین اثربخشی آن بر فراگیری، سرعت، پایداری، تعمیم و درک مطلب خواندن در دانش آموزان با اختلال یادگیری خواندن با راهنمایی  آقایان دکتر علیزاده و دکتر غباری بناب و مشاورت  خانم ها دکتر پزشک و دکتر کاظمی و داوری آقایان دکتر شریفی درآمدی و دکتر پوشنه  در روز دوشنبه مورخ 95/10/27 ساعت 15 عصر در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.