جلسه دفاع از رساله دکتری خانم محمد تبار  دانشجوی رشته  روانشناسی تحت عنوان  تدوین مدل علی رفتار شهروندی سازمانی بر اساس عامل های شخصیت با واسطه گری درگیری شغلی، خود کار آمدی شغلی، بهزیستی فاعلی و تعهد سازمانی  در سطوح شغلی مختلف کارکنان شرکت آلومینیوم ایران با راهنمایی  آقایان دکتر حسین اسکندری و دکتر احمد برجعلی و مشاورت  آقایان دکتر عباس عباس پور  و دکتر نورعلی فرخی و داوری آقایان دکتر سهرابی و دکتر مهری نژاد در روز شنبه مورخ 96/4/31 ساعت 10صبح در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.