جلسه دفاع از رساله دکتری آقای هادی براتی  دانشجوی رشته  مدیریت آموزشی تحت عنوان طراحی الگوی خوش بینی سازمانی براساس مولفه های فردی، روانشناختی و سازمانی در دانشگاه فرهنگیان استان خراسان جنوبی با راهنمایی  آقایان دکتر عباس پور و  دکتر رحیمیان و مشاورت  آقایان دکتر عبداللهی  و دکتر اسدزاده و داوری آقایان دکتر طاهری و دکتر عباسیان  در روز شنبه مورخ 97/4/23 ساعت 10 صبح در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.


جلسه دفاع از رساله دکتری خانم لیلا همیوند  دانشجوی رشته  روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی تحت عنوان تدوین برنامه ی توانبخشی روانی-اجتماعی برای دانش آموزان دارای ضرب آهنگ شناختی کند و بررسی اثربخشی آن بر سرعت و دقت پردازش اطلاعات و مشکلات اجتماعی- هیجانی با راهنمایی  آقای دکتر علیزاده و مشاورت خانم دکترکاظمی و آقای دکتر فرخی و داوری آقایان دکتر دستجردی و دکتر پوشنه  در روز چهارشنبه مورخ 97/3/20 ساعت 16 عصر در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.