مدیر گروه های دانشکده

 

1654601154-.jpg نام و نام خانوادگی: ایراندخت فیاض

مدرک تحصیلی: دکترای فلسفه ی تعلیم و تربیت اسلامی

ایمیل: 

شماره تماس: 48393184

مدیر گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 

 نام و نام خانوادگی: اسماعیل سعدی پور

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی 

ایمیل:  E.Sadipour@atu.ac.ir
شماره تماس: 48393257

  مدیر گروه روانشناسی تربیتی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 

1649056380-photo-.jpg نام و نام خانوادگی: مهدی علیپورحافظی

مدرک تحصیلی: دکترای علوم کتابداری واطلاع رسانی

ایمیل: meh.hafezi@atu.ac.ir

شماره تماس: 48393175

مدیر گروه علم اطلاعات  و دانش شناسی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 

1625461921-rezai1400.jpg نام و نام خانوادگی: سعید رضائی

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی

ایمیل: saeed.rezayi@atu.ac.ir

شماره تماس: 48393195

مدیر گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 

1626202101-dr-abbaspour.jpg نام و نام خانوادگی: عباس عباس پور

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت

ایمیل: abbaspour@atu.ac.ir

شماره تماس: 48393132

مدیر گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: اسماعیل زارعی زوارکی                                                                          

مدرک تحصیلی: دکترای تکنولوژی آموزشی

ایمیل: 

شماره تماس: 

مدیر گروه تکنولوژی آموزشی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 

 نام و نام خانوادگی: نورعلی فرخی                                                                                                                           

مدرک تحصیلی: دکترای آمار

ایمیل: 

شماره تماس: 

مدیر گروه سنجش و اندازه گیری

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 

نام و نام خانوادگی: ابوالقاسم عیسی مراد

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی

ایمیل: 

شماره تماس: 

مدیر گروه آموزشی روانشناسی بالینی و عمومی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 

1649056633-farahbakhsh.jpg نام و نام خانوادگی: کیومرث فرح بخش

مدرک تحصیلی: دکترای مشاوره

ایمیل: @atu.ac.ir

شماره تماس: 48390000

مدیر گروه مشاوره

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 

1649138323-1625470716-ghaderi1400.jpg نام و نام خانوادگی: مصطفی قادری

مدرک تحصیلی: دکترای برنامه ریزی درسی 

ایمیل: m.ghaderi@atu.ac.ir

شماره تماس: 48393295

مدیر گروه مطالعات برنامه درسی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 

نام و نام خانوادگی: حسن ملکی

مدرک تحصیلی: دکترای برنامه ریزی
درسی 
ایمیل: malaki_cu@yahoo.com

شماره تماس: 48393269

مدیر گروه آموزش و پرورش

دریافت رزومه علمی و پژوهشی