• خبر روز


برنامه حضور کارکنان اداره آموزش از شنبه 1بهمن 99 الی چهارشنبه 8بهمن 99

برای دانلود این فایل کلیک نمایید

اسامی کارشناسان مقطع کارشناسی اداره آموزش به تفکیک رشته و دوره

اسامی کارشناسان مقطع کارشناسی ارشد اداره آموزش به تفکیک رشته و دوره

اسامی کارشناسان مقطع دکتری اداره آموزش به تفکیک رشته و دوره

دانشجویان گرامی: لطفا طبق برنامه شیفتی با کارشناسان مربوطه تماس بگیرید. بدیهی است در روزهای غیر از شیفتهای مذکور، کارشناسان در دانشکده حضور ندارند که پاسخگوی تماسهای دانشجویان باشند.

1399/09/02 - ١١:١١ شماره خبر: ١٣٢٦٥ بازدید: 1013


خروج