• خبر روز


برنامه حضور کارکنان اداره آموزش دانشکده در مرداد ماه

یکشنبه ۹۹/۵/۵

آقای خادمی فرد (تلفن: ۴۸۳۹۳۱۴۶)

خانم ولی زاده (تلفن: ۴۸۳۹۳۱۳۹)


سه شنبه ۹۹/۵/۷

خانم باباجانی (تلفن:۴۸۳۹۳۱۵۳) 

خانم اسدی (تلفن: ۴۸۳۹۳۱۴۵) 


یکشنبه ۹۹/۵/۱۲

خانم باباجانی (تلفن: ۴۸۳۹۳۱۵۳)

خانم حاتمی (تلفن: ۴۸۳۹۳۱۵۲)


سه شنبه ۹۹/۵/۱۴

آقای خادمی فرد (تلفن: ۴۸۳۹۳۱۴۶)

آقای سرخیل (تلفن: ۴۸۳۹۳۱۵۰)


یکشنبه ۹۹/۵/۱۹ 

خانم باباجانی (تلفن: ۴۸۳۹۳۱۵۳)

خانم قاسمی (تلفن: ۴۸۳۹۳۱۳۷)


سه شنبه ۹۹/۵/۲۱

خانم ادنان وش (تلفن: ۴۸۳۹۳۱۴۴)

آقای خادمی فرد (تلفن: ۴۸۳۹۳۱۴۶)


یکشنبه ۹۹/۵/۲۶

آقای خادمی فرد (تلفن: ۴۸۳۹۳۱۴۶)

خانم رنجبر (تلفن: ۴۸۳۹۳۱۴۷)


سه شنبه ۹۹/۵/۲۸

خانم زمانی (تلفن: ۴۸۳۹۳۱۴۸)

خانم علیدایی (تلفن: ۴۸۳۹۳۱۴۲)

1399/05/07 - ١٥:٥٤ شماره خبر: ١٢٥٩٦ بازدید: 470


خروج