• خبر روز


ارسال مدارک دانشجویان غایب در امتحانات نیمسال دوم 98-99

ارسال مدارک دانشجویان غایب در امتحانات 
 
از دانشجویان غایب در امتحانات نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸ درخواست میشود تقاضاهای خود را به همراه مستندات مربوطه، حداکثر تا روز سه شنبه مورخ ۹۹/۵/۲۱ از طریق اتوماسیون اداری به دانشکده ارسال کنند. 
ضمنا دانشجویانی که دارای مستندات پزشکی هستند، بایستی فرم  ۱۳ مرکز بهداشت و درمان را تکمیل و مستندات پزشکی را الصاق کنند.

1399/05/19 - ١١:٢٠ شماره خبر: ١٢٦٣٥ بازدید: 258


خروج