• خبر روز


کرسی نظریه پردازی «برنامه درسی ارتباط‌زا در آموزش عالی»

کرسی نظریه پردازی «برنامه درسی ارتباط‌زا در آموزش عالی» با ارئه دکتر یادگارزاده روز سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.‌ ناقدان خارجی این کرسی آقایان دکتر کورش فتحی، استاد گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، و دکتر مهدی مهدی محمدی، دانشیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز و ناقد داخلی سرکار خانم محبوبه خسروی، استادیار گروه برنامه ریزی درسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی هستند.

لینک ورود به جلسه: https://meeting.atu.ac.ir/ch/curriculum

1399/10/16 - ١٠:٤٦ شماره خبر: ١٣٩٨٤ بازدید: 74


خروج