• خبر روز


برگزاری کارگاه آموزشی بین المللی بارکاری مدرس در یادگیری الکترونیکی

کارگاه آموزشی بین المللی بارکاری مدرس در یادگیری الکترونیکی در تاریخ 26 مهر ماه 95 با ارائه پروفسور Daniel Schneiderبرگزار خواهد شد.

 

1395/07/24 - ١١:٥٨ شماره خبر: ١٤٠٤ بازدید: 2000


خروج