• خبر روز


مشاورِ معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب شد

1397/03/28

عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی به عنوان مشاور معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب شد.

طی حکمی از طرف دکتر ایران زاده معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه دکتر رضا ملکی عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی به عنوام مشاور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب شد.در حکم دکتر ایران زاده آمده است:" باتوجه به سوابق درخشان و تجربیات ارزنده ی جناب عالی در برنامه ریزی های راهبردی وآینده پژوهی فرهنگی، به عنوان مشاورِ معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب می شوید.
برای دکتر  رضا ملکی در سمت جدید آرزوی موفقیت داریم.بازدید: 402خروج