• خبر روز


دكتر محمد عسگري به عنوان معاون پژوهشي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي منصوب شد.

1397/11/23

طي حكمي از سوي آقاي دكتر سليمي رئيس محترم دانشگاه آقاي دكتر محمد عسگري به عنوان معاون پژوهشي دانشكده روان‌شناسي و علوم تربيتي منصوب شدند.

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده، مراسم معارفه آقاي دکتر محمد عسگری معاون پژوهشی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی و تكريم آقاي دکتر فرامرز سهرابی معاون سابق این حوزه با حضور رئیس دانشکده و معاونان و جمعي از كاركنان دانشكده در تاریخ 17 بهمن 97 در سالن شورا برگزار شد.

 

آقاي دكتر برجعلي رئيس دانشكده روان‌شناسي و علوم تربيتي طي سخنان كوتاهي ضمن تقدیر و تشكر از زحمات آقاي دکتر سهرابی در طول مدت مسئولیت در اين حوزه، براي آقاي دکتر محمد عسگری به عنوان معاون جدید پژوهشی دانشکده آرزوي موفقيت نمودند. 

شايان ذكر است آقاي دكتر عسگري دانشيار گروه سنجش و اندازه‌گيري دانشكده روان‌شناسي و علوم تربيتي مي‌باشند.

 

 بازدید: 529خروج