• خبر روز


جلسه دفاع پایان نامه آقای محمود بهرامی بیدونی مقطع کارشناسی ارشد مورخ 98/06/24

جلسه دفاع ازپایان نامه ارشد آقای محمود بهرامی بیدونی دانشجوی رشته روانشناسی بالینی تحت عنوان تدوین واعتباریابی پروتکل شعردرمانی وبررسی اثربخشی آن بر ناگویی هیجانی : سری های موردی اکتشافی با راهنمایی خانم دکتر حسین ثابت ومشاورت خانم دکتر رافضی و داوری آقای دکتربرجعلی درروزیکشنبه مورخ 98/06/24 ساعت 11:30 دردانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی اتاق 208 برگزارخواهدشد.

1398/06/17 - ١٣:١٩ شماره خبر: ٩٦١٢ بازدید: 598


خروج