• آموزش


نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران

مشاوره: ارتقاء امید، آرامش و سلامت اجتماعی


محورهای همایش: 

  • مشاوره پیشگیرانه
  • حمایت و پشتیبانی روان شناختی
  • آموزش و پروش و سلامت اجتماعی
  • فضای مجازی، آرامش و سلامت اجتماعی
  • توانمندسازی روانی، اجتماعی شهروندان
  • الگوی نظام بوم شناختی در مداخلات مشاوره
  • مداخلات امید محور در مشاوره و روان درمانی
  • مداخلات اجتماع مدار در مشاوره و روان درمانی
  • نقش دین در ارتقاء امید، آرامش و سلامت اجتماعی
  • مطالعات فرهنگی و بین فرهنگی در ارتقای امید و آرامش سلامت اجتماعی

آدرس سایت جهت اطلاعات بیشتر و ارسال چکیده : http://conf.irancounseling.ir/

آخرین مهلت ارسال چکیده: 30 دی ماه 1398

زمان : 13 اسفندماه 1398

مکان: دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

1398/09/12 - ١٦:٥٥ شماره خبر: ١٠٥٠٩ بازدید: 696


خروج