• آموزش


انجمن علمی دانشجویی روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می کند

بیان تجارب زیسته به عنوان دانشجو محقق در دانشگاه پوآتیه فرانسه


زمان: دوشنبه 2 دی ماه 1398

ساعت : 10 الی 12

محل برگزاری: دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی - طبقه پنجم - سالن کنفرانس

دکتر صغری ابراهیمی قوام

اهداف نشست : 

  • روش های آموزش
  • اخلاق تدریس
  • یافته های پژوهشی پروژه های تحقیقی انجام شده

1398/10/01 - ٠٨:٣٢ شماره خبر: ١٠٨٠٣ بازدید: 381


خروج