• آموزش


اطلاعیه ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان روزانه

1396/12/06

ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان روزانه کلیه مقاطع تحصیلی از تاریخ 96/12/1 امکان پذیر خواهد بود

ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان روزانه کلیه مقاطع تحصیلی از تاریخ 96/12/1 بصورت الکترونیکی از طریق سامانه جامع امور دانشجویان ( سامانه سجاد ) سازمان امور دانشجویان امکان پذیر خواهد بود

راهنمای ثبت نام

راهنمای درخواست ودستورالعمل ایفای تعهدخدمت آموزش رایگان

راهنمای لغو تعهد

دستورالعمل جامعبازدید: 505خروج