• آموزش


فراخوان مقاله به زبان انگلیسی

1397/05/01

فراخوان مقاله به زبان انگلیسی

نظر به تصمیم هیات تحریریه فصلنامه مطالعات روان‌شناسی بالینی و در راستای سیاست‌های کلی فصلنامه، در نظر است در هر سال یکی از شماره‌های فصلنامه به زبان انگلیسی منتشر شود. بنابراین، از اساتید محترم دانشگاه، متخصصان، و پژوهشگران حوزه روان شناسی بالینی دعوت به عمل می‌آید، مقالات خود را پس از ثبت نام در سایت فصلنامه، در پنج بخش بشرح زیر:
 Abstract
Introduction
Method
Results
Discussion & conclusion
و در فرمت Times New Roman، جهت بررسی توسط هیات تحریریه و قرارگرفتن در فرآیند داوری، بارگذاری نمایند.
آدرس سایت فصلنامه http://jcps.atu.ac.ir

                                                                                      سردبیر فصلنامه مطالعات روان‌شناسی بالینی
                                                                                                        دکتر فرامرز سهرابیبازدید: 536خروج