• آموزش


اعلام مصوبه شورای آموزشی پژوهشی در خصوص شرکت در جلسات دفاع

1397/06/24

هر یک از دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی موظف است در دو جلسه دفاع شرکت نماید

با توجه به مصوبه شورای آموزشی و پژوهشی مورخ 97/6/19 هر یک از دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی موظف است در دو جلسه دفاع شرکت نماید و فرم پیوست را تکمیل نماید.

فرم گواهی شرکت در جلسات دفاعبازدید: 469خروج