• آرشیو جلسات دفاع کارشناسی ارشد


جلسه دفاع از رساله دکتری آقای مجید سلیمی مورخ 98/11/26

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای مجید سلیمی دانشجوی رشته سنجش و اندازه گیری، تحت عنوان ارزیابی جامع مرکز سنجش و ارزیابی شرکت ملی نفت ایران در انتخاب و انتصاب مدیران، در روز شنبه، مورخ 98/11/26 ساعت 9:30 صبح در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.

 

  • اساتید راهنما: آقای دکتر دلاورو آقای دکتر فرخی
  • اساتید مشاور:  آقای دکتر شکر کن  و آقای دکتر عباس پور
  • اساتید داور: آقایان دکتر مینایی و آقای دکتر مقدم زاده

1398/11/26 - ٠٩:٠٠ شماره خبر: ١١٣١١ بازدید: 323


خروج