• آرشیو جلسات دفاع کارشناسی ارشد


جلسه دفاع از رساله دکتری خانم شیرین دخت حبیب زاده مورخ 98/11/30

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم شیرین دخت حبیب زاده  دانشجوی رشته سنجش و اندازه گیری، تحت عنوان تعیین استاندارد و نمره برش در آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی پزشکی براساس مدل های نظریه سوال- پاسخ ( مدل راش): روش نقشه سوال، در روز شنبه، مورخ 98/11/30 ساعت 17 در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.

  • اساتید راهنما:  آقای دکتر دلاور و دکتر فرخی
  • اساتید مشاور:  آقایان دکتر مینایی  و  دکتر جلیلی
  • اساتید داور: آقایان دکتر یونسی  و دکتر گرامی پور

1398/11/26 - ١٥:١٩ شماره خبر: ١١٣١٣ بازدید: 353


خروج