• آرشیو جلسات دفاع کارشناسی ارشد


جلسه دفاع از رساله دکتری آقای محمد مهدی صالحی مورخ 98/11/29

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای محمد مهدی صالحی  دانشجوی رشته فلسفه علیم و تربیت اسلامی، تحت عنوان جایگاه دیگر گزینی در تربیت اخلاقی؛ بررسی تطبیقی آرای جان وایت و مرتضی طاهری، در روز سه شنبه، مورخ 98/11/29 ساعت 16 صبح در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.

  • اساتید راهنما: آقای دکتر مهدی اخوان و آقای دکتر سعید بهشتی
  • استاد مشاور: آقای دکتر احمد سلحشوری
  • اساتید داور: آقای دکتر محسن فراهانی و خانم دکتر ایراندخت فیاض

1398/11/28 - ١٦:٠١ شماره خبر: ١١٣٥٦ بازدید: 333


خروج