• آرشیو جلسات دفاع کارشناسی ارشد


جلسه دفاع از رساله دکتری آقای شعیب قاسمی مورخ 98/11/30

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای شعیب قاسمی دانشجوی رشته سنجش و اندازه گیری ، تحت عنوان ارزیابی کنش افتراقی سوال در مدل های تشخیصی شناختی: کاربرد آزمون نسبت درستنمایی برای کنش افتراقی سوال در مدل DINA ، در روز چهارشنبه، مورخ 98/11/30 ساعت 16 صبح در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.

  • اساتید راهنما: آآقای دکتر دلاورو آقای دکتر فرخی
  • اساتید مشاور: آقای دکتر فرزاد اسکندری  و آقای دکتر عباس پور
  • اساتید داور: آقای دکتر مینایی و آقای دکتر مسعود گرامی پور

1398/11/29 - ١٤:٤١ شماره خبر: ١١٣٧٢ بازدید: 429


خروج