اسامی اساتید گروه آموزشی سنجش و اندازه گیری به ترتیب حروف الفبا

 

علي دلاور
مرتبه علمي : استاد ممتاز
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 

 

عنایت اله زمانپور
مرتبه علمي : استادیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 

 

محمد عسگری
مرتبه علمي : دانشیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 

 

نور علي فرخي
مرتبه علمي : دانشيار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 

 

محمد رضا فلسفي نژاد
مرتبه علمي : دانشيار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 

 

اصغر مينائي
مرتبه علمي : دانشیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 

 

جليل يونسي
مرتبه علمي : دانشیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي