کلاس آقای دکتر عباس محمدی اصل روز چهارشنبه مورخ 95/9/17 ،  درس جامعه شناسی آ - پ ( 2 ) گروه ساعت 12/40  - 10/10  و 15/30- 13 - برگزار نمی شود.