جناب آقاي دکتر حسین اسکندری به عنوان  استاد راهنمای آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی روانشناسی و علوم تربیتی ورودی 98 - 1397

دانلود اسامی  دانشجویان تحت سرپرستی دکتر حسین اسکندری 


جناب آقاي دکتر ابراهیم نعیمی به عنوان  استاد راهنمای آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی گروه مشاوره ورودی 98 - 1397

دانلود اسامی  دانشجویان تحت سرپرستی دکتر نعیمی


سرکار خانم دکتر آمنه عالی به عنوان  استاد راهنمای آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی گروه علوم تربیتی  ورودی 98 - 1397

دانلود اسامی  دانشجویان تحت سرپرستی دکتر عالی


 جناب آقاي دکتر رضا ملکی به عنوان  استاد راهنمای آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی  ورودی 98 - 1397

دانلود اسامی  دانشجویان تحت سرپرستی دکتر ملکی

 


 

اعلام ظرفيت راهنمائي رساله وپايان نامه اعضاي گروه های مختلف تاتاريخ 96/12/9

ظرفيت راهنمائي رساله و پايان نامه اعضاي گروه های مختلف تا تاريخ96/12/9 از دانلود کنید.


 

ظرفيتهاي پايان نامه هاي همه گروههاي آموزشي تا آخر آبان ماه

اعلام ظرفيتهاي پايان نامه هاي همه گروههاي آموزشي تا آخر آبان ماه 


اعلام ظرفيت راهنمائي رساله وپايان نامه اعضاي گروه های مختلف تاتاريخ 96/7/22

ظرفيت راهنمائي رساله و پايان نامه اعضاي گروه های مختلف تا تاريخ96/7/22 از دانلود کنید.

 


قابل توجه دانشجویان ترم 1 مقطع کارشناسی ورودی 96


به استحضار می‌رساند طبق هماهنگی‌های به عمل آمده، راهنمای آموزشی هر رشته به شرح ذیل می‌باشد. لطفاً طبق جدول زیر، به استاد مربوطه مراجعه فرمایید.
رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی (خانم دکتر گلینی‌مقدم اتاق 323)
رشته علوم تربیتی (خانم دکتر جعفرخانی اتاق 228)
رشته روانشناسی (آقای دکتر خانجانی اتاق 322)
رشته مشاوره (خانم دکتر کاظمیان اتاق 422)


قابل توجه دانشجویان  مقطع کارشناسی ورودی 94


به استحضار می‌رساند طبق هماهنگی‌های به عمل آمده، راهنمای آموزشی هر رشته به شرح ذیل می‌باشد. لطفاً طبق جدول زیر، به استاد مربوطه مراجعه فرمایید.

خانم دکتر فیاض گروه اول
خانم دکتر فیاض گروه دوم
آقای دکتر جلالی گروه اول
آقای دکتر جلالی گروه دوم
خانم دکتر حسین ثابت گروه اول
خانم دکتر حسین ثابت گروه دوم
آقای دکتر عبداللهی گروه اول
آقای دکتر عبداللهی گروه دوم
آقای دکتر زارعی گروه اول
آقای دکتر زارعی گروه دوم
آقای دکتر عیسی مراد گروه اول
آقای دکتر عیسی مراد گروه دوم


اعلام اساتید راهنمای آموزشی دانشجویان کارشناسی ورودی 95

جناب آقاي دکتر سعيد غياثي ندوشن به عنوان استاد راهنمای آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علوم تربیتی ورودی 95

دانلود اسامی  دانشجویان تحت سرپرستی دکتر غیاثی

  سرکار خانم دکتر عصمت مومني به عنوان استاد راهنمای آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علم و اطلاعات دانش شناسی ورودی 95

دانلود اسامی  دانشجویان تحت سرپرستی دکتر مومنی

 

 جناب آقاي دکتر مهدي واحدي به عنوان  استاد راهنمای آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علوم تربیتی  ورودی 95

دانلود اسامی  دانشجویان تحت سرپرستی دکتر واحدی

 

 جناب آقاي دکتر ابراهیم نعیمی به عنوان  استاد راهنمای آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته روانشناسی  ورودی 95

دانلود اسامی  دانشجویان تحت سرپرستی دکتر نعیمی

 

سرکار خانم زهره رافضی  به عنوان  استاد راهنمای آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته روانشناسی  ورودی 95

 

دانلود اسامی  دانشجویان تحت سرپرستی دکتر رافضی