مقطع کارشناسی:

  زمان انتخاب واحد زمان حذف و اضافه
ورودی سال 95 و ماقبل 5 بهمن ماه 1398 19 بهمن ماه 1398
ورودی سال 96 6 بهمن ماه 1398 20 بهمن ماه 1398
ورودی سال 97 7 بهمن ماه 1398 21 بهمن ماه 1398
ورودی سال 98 8 بهمن ماه 1398 23 بهمن ماه 1398
تمامی ورودی ها (انتخاب واحد با تاخیر) 10 بهمن ماه 1398 24 بهمن ماه 1398
ثبت نام مهمان 12 بهمن ماه 1398 ______

 


مقطع کارشناسی ارشد:

  زمان انتخاب واحد زمان حذف و اضافه
ورودی سال 95 و ماقبل 5 بهمن ماه 1398 19 بهمن ماه 1398
ورودی سال 96 6 بهمن ماه 1398 20 بهمن ماه 1398
ورودی سال 97 7 بهمن ماه 1398 21 بهمن ماه 1398
ورودی سال 98 8 بهمن ماه 1398 23 بهمن ماه 1398
تمامی ورودی ها (انتخاب واحد با تاخیر) 10 و 12 بهمن ماه 1398 24 بهمن ماه 1398

 


مقطع دکتری:

  زمان انتخاب واحد زمان حذف و اضافه
ورودی سال 95 و ماقبل 5 بهمن ماه 1398 ______
ورودی سال 96 6 بهمن ماه 1398 ______
ورودی سال 97 7 بهمن ماه 1398 ______
ورودی سال 98 8 بهمن ماه 1398 ______
تمامی ورودی ها (انتخاب واحد با تاخیر) 10 و 12 بهمن ماه 1398 ______
ورودی نیمسال دوم 98 توسط دانشکده ذیربط انجام می گردد. ______

 

توجه:

- روز چهارشنبه مورخ 9 بهمن 1398 (مصادف با تعطیلی شهادت حضرت فاطمه (س)) و روز سه شنبه مورخ 22بهمن 1398(مصادف با تعطیلی جشن پیروزی انقلاب اسلامی) انتخاب واحدی انجام نمی گردد.

- انتخاب واحد و حذف و اضافه مقطع کارشناسی از ساعت 8 صبح الی 19 و مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از ساعت 10 صبح الی 19 می باشد.


دریافت فایل