کارگاه مصاحبه بالینی   
اﻳﻦ ﻣﻜﺎن  ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺸﺎوره ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش و اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .