• دفاع کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان‌نامه ارشد خانم مهشید بیگلرپور دانشجوی رشته مشاوره خانواده دوره پردیس "تحت عنوان  بررسی سبکهای فرزندپروری درخانواده‌های مذهبی و انطباق آن با آیات و روایات" با راهنمایی آقای دکتر نعیمی و مشاورت آقای دکتر معتمدی و داوری خانم دکتر کاظمیان در روز چهارشنبه مورخ1/12/ 97ساعت 16 در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی اتاق 208 برگزارخواهد شد.

 


جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم ارغوان انصاریان نظری دانشجوی رشته روانشناسی بالینی تحت عنوان "بررسی پدیدارشناسی مفهوم دیگری درتجربه افسردگی" با راهنمایی آقای دکتر اسکندری و مشاورت آقای دکتر برجعلی و داوری آقای دکتر معتمدی در روزسه شنبه مورخ97/11/30 ساعت 11 در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی اتاق 206 برگزار خواهد شد.

 


جلسه دفاع از پایان‌نامه ارشد خانم سوسن زمانی دانشجوی رشته روانشناسی عمومی تحت عنوان "پیش‌بینی تمایل به خریدآنی بر اساس سوگیری‌های رفتاری با میانجی‌گری عزت نفس و خود کنترلی" با راهنمایی آقای دکتر اسکندری و مشاورت آقای دکتر خانجانی و داوری خانم دکتر رافضی در روز دوشنبه مورخ97/11/29ساعت 12 در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی اتاق 306 برگزارخواهد شد.

 


جلسه دفاع از پایان‌نامه ارشد خانم حدیث محمودآبادی دانشجوی رشته روانشناسی بالینی تحت  عنوان بررسی روند شکل گیری شرم و شاخص‌های تعیین کننده آن درکودکان ا-7 سال شهر سیرجان با راهنمایی آقای دکتر اسکندری و مشاورت آقای دکتر برجعلی و داوری آقای دکتر سهرابی در روزسه‌شنبه مورخ 97/11/23 ساعت 9:30 در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی اتاق 208  برگزار خواهد شد.

 


جلسه دفاع از پایان‌نامه ارشد خانم زهرا دهقانی احمدآباد دانشجوی رشته روانشناسی بالینی تحت عنوان تحلیل پدیدار شناختی عوامل روانشناختی و اجتماعی موثر بر طلاق درسال اول زندگی مشترک در زنان و مردان متقاضی طلاق با راهنمایی آقای دکتر سهرابی و مشاورت آقای دکتر اسکندری و داوری آقای دکتر برجعلی در روز دوشنبه مورخ97/11/29 ساعت 11:30 در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی اتاق 208  برگزار خواهد شد.

 


جلسه دفاع از پایان‌نامه ارشد آقای پیمان مام شریفی   دانشجوی رشته روانشناسی عمومی   تحت  عنوان پیش‌بینی آمادگی اعتیاد بر اساس فعالیت‌های داوطلبانه، الگوی ارتباطی خانواده، راهبردهای مقابله‌ای و ویژگی جمعیت شناختی در جوانان با راهنمایی آقای دکتر سهرابی و مشاورت آقای دکتر برجعلی و داوری آقای دکترعیسی مراد در روز یکشنبه مورخ 97/11/28 ساعت 12:45 در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی اتاق 208  برگزار خواهد شد.

 


جلسه دفاع ازپایان نامه ارشد خانم شبنم رضازاده    دانشجوی رشته مشاوره    تحت  عنوان تاثیر آموزش رفتارهای اجتماعی معیارمحور بااستفاده ازفعالیت های حرکتی وبازی های گروهی برخودکنترلی کودکان پیش دبستانی   باراهنمایی خانم دکتر اسمعیلی  ومشاورت آقای دکتر نعیمی  وداوری خانم دکتر کاظمیان درروزیکشنبه مورخ28/11/97ساعت12دردانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی اتاق 208  برگزارخواهدشد.

 


جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم منیر قنبریان علویجه دانشجوی رشته روانشناسی عمومی   تحت  عنوان بررسی تاثیر دروغ های نوع دوستانه گروه های مختلف اجتماعی بر قضاوت فرد ناظر با راهنمایی آقای دکتر خانجانی و مشاورت خانم دکتر رافضی و داوری آقای دکتر اسکندری در روزسه شنبه مورخ 97/11/23ساعت 12 در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی اتاق 208  برگزار خواهد شد.


جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم لیلا صفری  دانشجوی رشته روانشناسی بالینی تحت عنوان "آینده پژوهی تغییرات محتوائی و رویکردی روانشناسی بالینی کشور برای تطبیق با نیازها و انتظارات آینده " با راهنمایی آقای دکتر اسکندری  و مشاورت خانم دکتر رافضی و داوری آقای دکتر برجعلی در روز شنبه مورخ 13 /97/11 ساعت 8 صبح در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی اتاق 208  برگزار خواهد شد.


جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آقای فواد حسن‌زاده خسروشاهی  دانشجوی رشته روانشناسی عمومی تحت عنوان "بررسی پدیدار شناسی تجربه تغییر وجودی در افراد بهبود یافته از افسردگی: چیستی و چگونگی" با راهنمایی آقای دکتر اسکندری  و مشاورت آقای دکتر سهرابی و داوری آقای دکتر معتمدی در روز دوشنبه مورخ 15 /97/11 ساعت 10 صبح در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی اتاق 208  برگزار خواهد شد.


جلسه دفاع از پایان‌نامه ارشد خانم فاطمه اسماعیلی نویسی دانشجوی رشته روانشناسی بالینی تحت عنوان "اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد با تاکید بر درماندگی خلاق در افزایش کیفیت زندگی و رشد پس از سانحه در زنان مبتلا به بیماری ام اس" با راهنمایی خانم دکتر حسین ثابت و مشاورت آقای دکتر برجعلی و داوری آقای دکتر اسکندری در روز دوشنبه مورخ 97/11/8 ساعت 13 در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی اتاق 208  برگزار خواهد شد.

 


جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم رویا بهرامی دانشجوی رشته روانشناسی بالینی تحت عنوان "اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس ادراک شده و ناگویی هیجانی بیماران مبتلا به فشار خون بالا" با راهنمایی آقای دکتر احمد برجعلی و مشاورت خانم دکتر فریده حسین ثابت و داوری آقای دکتر اسکندری در روز یکشنبه مورخ 97/10/9 ساعت 11 صبح در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی اتاق 208 برگزار خواهد شد.