دانشكده روانشناسـي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران در دي ماه 1360 از ادغام رشته هاي علوم تربيتي و روان شناسي :
• دانشگاه ابوريحان بيروني
• دانشگاه آزاد ايران
• مدرسه عالي شميران
• دانشكده دماوند
• مدرسه عالي پارس
• دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
در مجتمع دانشگاهي ادبيات و علوم انساني و سپس در سال 1363 پس از ادغام اين مجتمـع با مجتمع دانشگاهي علوم اداري و بازرگاني در دانشگاه علامه طباطبايي تاسيس يافته و سپس بـا انتقال رشتـه معارف اسلامي بـه دانشگاه شهيـد بهشتـي بـه دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي تغيير نام داده است .
دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي در راستاي تجميع و طرح جامع دانشگاه در تيرماه سال 1385 به پرديس دانشگاه علامه طباطبايي واقع در دهكده المپيك انتقال يافته است و در شمال غربي سازمان مركزي دانشگاه و دانشكده حقوق و علوم سياسي استقرار دارد.
تاريخ تاسيس: 1363
محل استقرار فعلي: ضلع شمال غربي دانشگاه واقع در دهكده المپيك
گروههاي آموزشي موجود:
كتابداري و اطلاع رساني، تكنولوژي آموزشي، مديريت آموزشي، روان شناسي تربیتی، سنجش و اندازه گيري، آموزش و پرورش، مشاوره، روان شناسي باليني و عمومی، روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي، فلسفه تعليم و تربیت اسلامي