1- گروه آموزشی   برنامه ریزی درسی

مقطع لیسانس: -----
مقطع فوق لیسانس: برنامه ریزس درسی
مقطع دکتری:برنامه ریزس درسی


2- گروه آموزشی سنجش و اندازه گیری

مقطع لیسانس: -----
مقطع فوق لیسانس: سنجش واندازه گیری ، تحقیقات آموزشی
مقطع دکتری:سنجش واندازه گیری


3- گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی

مقطع لیسانس: -----
مقطع فوق لیسانس: تکنولوژی آموزشی
مقطع دکتری:تکنولوژی آموزشی


4- گروه آموزشی  مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

مقطع لیسانس: -----
مقطع فوق لیسانس: مدیریت آموزشی
مقطع دکتری:مدیریت آموزشی ،مدیریت آموزش عالی


5- گروه آموزشی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

مقطع لیسانس: -----
مقطع فوق لیسانس: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
مقطع دکتری: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی


6- گروه آموزشی روانشناسی بالینی و عمومی

مقطع لیسانس: روانشناسی
مقطع فوق لیسانس: روانشناسی بالینی ، روانشناسی عمومی
مقطع دکتری: روانشناسی عمومی


7- گروه آموزشی مشاوره

مقطع لیسانس: ------
مقطع فوق لیسانس: مشاوره مدرسه ، مشاوره خانواده ، مشاوره شغلی ، مشاوره توانبخشی
مقطع دکتری: مشاوره


8- گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی

مقطع لیسانس:علم اطلاعات و دانش شناسی
مقطع فوق لیسانس: علم اطلاعات و دانش شناسی
مقطع دکتری:-----


9- گروه آموزشی  آموزش و پرورش

مقطع لیسانس: علوم تربیتی
مقطع فوق لیسانس: آموزش ابتدائی ، آموزش و پرورش پیش دبستانی
مقطع دکتری:-----


10- گروه آموزشی روان شناسی تربیتی

مقطع لیسانس: -----
مقطع فوق لیسانس: روان شناسی تربیتی
مقطع دکتری:روان شناسی تربیتی


11- گروه آموزشی فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامی

مقطع لیسانس: -----
مقطع فوق لیسانس: تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
مقطع دکتری:تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش