نام و نام خانوادگی: احمد برجعلی

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی

ایمیل: borjali@atu.ac.ir

شماره تماس: 48393202

ریاست دانشکده

دریافت رزومه علمی و پژوهشی