نام و نام خانوادگی: محمد رضا نیلی احمد آبادی

مدرک تحصیلی: دکترای تکنولوژی آموزشی

ایمیل: nili@atu.ac.ir

شماره تماس: 48393204

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

دریافت رزومه علمی و پژوهشینام و نام خانوادگی: محمد عسگری

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسي تربيتي

ایمیل: drmasgari@atu.ac.ir

شماره تماس: 48393206

معاون پژوهشی دانشکده

دریافت رزومه علمی و پژوهشی