نام و نام خانوادگی: احمد سلحشوری

مدرک تحصیلی: دکترای فلسفه ی تعلیم و تربیت اسلامی

ایمیل: @atu.ac.ir

شماره تماس: 48393176

مدیر گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

دریافت رزومه علمی و پژوهشینام و نام خانوادگی: فریبرز درتاج

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی عمومی

ایمیل: dortaj@atu.ac.ir

شماره تماس: 48393179

مدیر گروه روانشناسی تربیتی

دریافت رزومه علمی و پژوهشینام و نام خانوادگی: میتر ا صمیعی

مدرک تحصیلی: دکترای علم واطلاعات دانش شناسی

ایمیل: samiei@atu.ac.ir

شماره تماس: 48393178

مدیر گروه علم واطلاعات دانش شناسی

دریافت رزومه علمی و پژوهشینام و نام خانوادگی: سعید رضائی

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی

ایمیل: saeed.rezayi@atu.ac.ir

شماره تماس: 48393195

مدیر گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

دریافت رزومه علمی و پژوهشینام و نام خانوادگی: حسین عبداللهی

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی

ایمیل: @atu.ac.ir

شماره تماس: 48393258

مدیر گروه مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی

دریافت رزومه علمی و پژوهشینام و نام خانوادگی: محمد رضا نیلی احمد آبادی

مدرک تحصیلی: دکترای تکنولوژی آموزشی

ایمیل: nili@atu.ac.ir

شماره تماس: ۴۸۳۹۳۲0۴

مدیر گروه تکنولوژی آموزشی

دریافت رزومه علمی و پژوهشینام و نام خانوادگی: علی دلاور

مدرک تحصیلی: دکترای آمار

ایمیل: delavar@atu.ac.ir

شماره تماس: ۴۸۳۹۳164

مدیر گروه سنجش و اندازه گیری

دریافت رزومه علمی و پژوهشینام و نام خانوادگی: حسین اسکندری

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی

ایمیل: sknd@atu.ac.ir

شماره تماس: ۴۸۳۹۳۲۷۸

مدیر گروه آموزشی روانشناسی بالینی و عمومی

دریافت رزومه علمی و پژوهشینام و نام خانوادگی: آتوسا کلانتر هرمزی

مدرک تحصیلی: دکترای مشاوره

ایمیل: @atu.ac.ir

شماره تماس: 48393165

مدیر گروه مشاوره

دریافت رزومه علمی و پژوهشینام و نام خانوادگی: حسن ملکی

مدرک تحصیلی: دکترای برنامه ریزی درسی

ایمیل: malaki_cu@yahoo.com

شماره تماس: 48392369

مدیر گروه برنامه ریزی درسی

دریافت رزومه علمی و پژوهشینام و نام خانوادگی: حسین اسکندری

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی

ایمیل: sknd@atu.ac.ir

شماره تماس: ۴۸۳۹۳۲۷۸

سرپرست گروه آموزش و پرورش

دریافت رزومه علمی و پژوهشی