جلسه دفاع از رساله دکتری آقای داود عرب قهستانی دانشجوی رشته روانشناسی  تحت عنوان: " تعیین اثربخشی برنامه بازگشت به اجتماع بر پیامدهای درمانی و نگرش به اقامت در بیمارسان در بیماران بستری موقت مبتلا به اسکیزوفرنیا در مرکز روانپزشکی رازی و مقایسه آن با درمان روانپزشکی متعارف" با راهنمایی آقایان دکتر فرامرز سهرابی و دکتر احمد برجعلی و مشاورت آقایان دکتر علی دلاور و دکتر امید رضایی و داوری آقایان دکتر حسین اسکندری و دکتر محمد رضا خدایی در روز دوشنبه مورخ 97/11/15 ساعت 13 در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.


جلسه دفاع از رساله دکتری آقای مهدی خان آبادی دانشجوی رشته مشاوره  تحت عنوان: " تدوین و اعتبار یابی بسته روانی-آموزشی کیفیت زناشویی به منظور ارتقاء سطح صمیمیت و رضایت زناشویی زوج های نابارور" با راهنمایی آقایان دکتر فرحبخش و دکتر یاسینی اردکانی و مشاورت خانم دکتر اسمعیلی و داوری خانم دکتر شریعتمدار و آقای دکتر زهراکار در روز دوشنبه مورخ 97/11/15 ساعت 13:30 در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.


جلسه دفاع از رساله دکتری آقای سید علیرضا هوشی السادات دانشجوی رشته مدیریت آموزشی تحت عنوان: " طراحی و اعتبار یابی الگوی دانشگاه ناب برای دانشگاه فرهنگیان" با راهنمایی آقایان دکتر رحیمیان و دکتر عباس پور و مشاورت آقایان دکتر غیاثی ندوشن و دکتر خورسندی و داوری آقایان دکتر طاهری و دکتر ذاکر صالحی در روز یک‌شنبه مورخ 97/11/14 ساعت 13 در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.