کارشناسی

     روانشناسی
 
     علم اطلاعات و دانش شناسی

     علوم تربیتی

     مشاوره

 

کارشناسی ارشد

   مدیریت آموزشی

   علوم شناختی: روان شناسی شناختی

   علم اطلاعات و دانش شناسی: مدیریت کتابخانه دیجیتال

   علم اطلاعات و دانش شناسی: مدیریت اطلاعات

   آموزش و پرورش:تطبیقی، ابتدایی، پیش دبستانی

   برنامه ریزی درسی

   آموزش و بهسازی منابع انسانی

   روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

    مشاوره: مشاوره مدرسه، مشاوره شغلی، مشاوره خانواده، مشاوره توانبخشی

   روانشناسی بالینی

   روانشناسی عمومی

   روانشناسی صنعتی- سازمانی

   روان شناسی تربیتی

   سنجش واندازه گیری(روانسنجی)

   تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

   تحقیقات آموزشی

   تکنولوژی آموزشی

دکتری

   برنامه ریزی درسی

   سنجش واندازه گیری

   تکنولوژی آموزشی

   روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

   روانشناسی تربیتی

   روانشناسی عمومی

    مشاوره 

   مدیریت آموزش عالی: مدیریت، اقتصاد و مدیریت مالی ، برنامه ریزی توسعه،برنامه ریزی درسی، فناوری اطلاع رسانی

   فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

   روانشناسی بالینی

   مدیریت آموزشی