مطالعات برنامه درسی

 

66655fd89c944-.jpg
حسن ملکی
مرتبه علمی : استاد تمام
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

 

1625470716-ghaderi1400.jpg
مصطفی قادری
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

 

1625470805-sadeghi1400.jpg
علیرضا صادقی
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

 

khosravi_1601.jpg
محبوبه خسروی
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

 

1625470910-yadegarzadeh1400.jpg
غلامرضا یادگارزاده
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی