تازه های نشر

تازه چه خبر کتاب؟

در این بخش تازه های نشر اساتید محترم دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی معرفی می گردد:

کتاب روش تحقیق در طراحی و تکنولوژی یادگیری و آموزشی سال 2022 در انتشارات آوای نورچاپ ترجمه دکتر زهرا جامه بزرگ و سایرین.....ادامه مطلب

راهنمای سوادآموزی اثربخش ویژه دوره ابتدایی (جلد اول) با ترجمه دکتر اسماعیل زارعی زوارکی و سایرین.....................ادامه مطلب

راهنمای سوادآموزی اثربخش ویژه دوره ابتدایی (جلد دوم) با ترجمه دکتر اسماعیل زارعی زوارکی و سایرین.....................ادامه مطلب

راهنمای سوادآموزی اثربخش ویژه دوره ابتدایی (جلد سوم) با ترجمه دکتر اسماعیل زارعی زوارکی و سایرین.....................ادامه مطلب

                                .......................................................................................................

تازه های نشر دکتر حسن اسدزاده عضو محترم هیأت علمی گروه روان شناسی تربیتی

مکانیسم های شناختی تغییر باور دکتر حسن اسدزاده    ادامه مطلب

                              .......................................................................................................

تازه های  نشر دکتر اسماعیل سعدی پور عضو محترم هیأت علمی گروه روان شناسی تربیتی

-چگونه از کودکان در برابر اثرات مخرب وابستگی به تلفن همراه حفاظت کنیم؟ با ترجمه دکتر اسماعیل سعدی پور و... ادامه مطلب

- روان شناسی اعتماد با ترجمه دکتر اسماعیل سعدی پور .....  ادامه مطلب

- ویرایش سوم  جلد دوم کتاب روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی  دکتر اسماعیل سعدی پور ...ادامه مطلب

-کتاب کار برای درمان وسواس ترجمه دکتر اسماعیل سعدی پور و...... ادامه مطلب

- ویرایش سوم جلد اول کتاب روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی دکتر اسماعیل سعدی پور ادامه مطلب

-کتاب کار ذهن آگاهی برای اختلال وسواسی - اجباری ترجمه دکتر اسماعیل سعدی پور و......ادامه مطلب

                        .......................................................................................................

تازه های نشر دکتر پرویز شریفی درآمدی

-نظریه اجتماعی و روان کاوی ترجمه دکتر پرویز شریفی درآمدی  و... ....ادامه مطلب

                    .........................................................................................................

تازه های نشر دکتر زهرا جامع بزرگ

-چند روشی در تحقیق و توسعه تکنولوژی آموزشی ترجمه دکتر زهرا جامه بزرگ........ادامه مطلب

                   ..................................................................................

- ویرایش دوم روش های پژوهش در خانواده درمانی ترجمه دکتر علی دلاور و...........ادامه مطلب

- فناوری و درمان کودکان با اختلال طیف اتیسم ..........ادامه مطلب

- نظریه اجتماعی و روان کاوی ............... ادامه مطلب