ریاست دانشکده

دکتر حسن ملکی

سمت: رئیس دانشکده

مدرک تحصیلی: دکتری مطالعات برنامه درسی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر حسن ملکی

تلفن: ۴۸۳۹۳۲۰۲

آخرین بروزرسانی: ۱۷ تیر ۱۴۰۳

دکتر حسن ملکی