ارتباط با دانشکده

اطلاعات تماس دانشکده

ردیف

عنوان

شماره

ردیف

عنوان

شماره

1

 دفتر ریاست

48393202

15

رئیس کتابخانه

48393112

2

 منشی معاونین

48393203

16

امور عمومی

48393116

3

امور کلاسها

48393171

17

مرجع کتابخانه

48393138

4

مرکز یادگیری

48393199

18

گروه مشاوره

48393167

5

منشی گروهها

48393119

19

گروه روانشناسی تربیتی

48393257

6

رئیس آموزش

48393153

20

گروه سنجش

48393280

7

کارشناسان آموزش

48393150

21

گروه فلسفه تعلیم و تربیت

48393173

8

دایره امتحانات

48393146

22

گروه روانشناسی بالینی و عمومی

48393278

9

امور مالی

48393113

23

گروه آموزش و پرورش کودکان استثنائی

48393176

10

امور دانشجــویی

48393122

24

گروه آموزش و پرورش

48393184

11

امور پژوهشی

48393160

25

گروه برنامه ریزی درسی

48393198

12

دفتر مجـــله

48393165

26

گروه مدیریت آموزشی

48393169

13

ســایــت

48393156

27

گروه تکنولوژی آموزشی

48393172

14

دفتر همایش­ها

48393161

28

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

48393177

 راهنمای تماس با کارشناسان آموزشی

 

شماره فاکس دانشکده: 02148393299