گروه های آموزشی

رشته های دایر دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی


1- گروه آموزشی مطالعات برنامه درسی

مقطع لیسانس: -----
مقطع فوق لیسانس: برنامه ریزی درسی
مقطع دکتری:برنامه ریزی درسی


2- گروه آموزشی سنجش و اندازه گیری

مقطع لیسانس: -----
مقطع فوق لیسانس: سنجش واندازه گیری (روان سنجی)، تحقیقات آموزشی
مقطع دکتری:سنجش واندازه گیری

 


 

3- گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی

مقطع لیسانس: -----
مقطع فوق لیسانس: تکنولوژی آموزشی
مقطع دکتری:تکنولوژی آموزشی


4- گروه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

مقطع لیسانس: -----
مقطع فوق لیسانس: مدیریت آموزشی،آموزش و بهسازی منابع انسانی
مقطع دکتری:مدیریت آموزشی ، آموزش عالی (گرایش مدیریت آموزش عالی)

 


 

5- گروه آموزشی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

مقطع لیسانس: -----
مقطع فوق لیسانس: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
مقطع دکتری: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی


6- گروه آموزشی روانشناسی بالینی

مقطع لیسانس: روانشناسی
مقطع فوق لیسانس: روانشناسی بالینی ، روانشناسی عمومی ، روان شناسی صنعتی و سازمانی
مقطع دکتری: روانشناسی، روان شناسی بالینی

 


 

7- گروه آموزشی مشاوره

مقطع لیسانس: مشاوره
مقطع فوق لیسانس: مشاوره مدرسه ، مشاوره خانواده ، مشاوره شغلی ، مشاوره توانبخشی
مقطع دکتری: مشاوره


8- گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی

مقطع لیسانس:علم اطلاعات و دانش شناسی
مقطع فوق لیسانس: علم اطلاعات و دانش شناسی (گرایش مدیریت اطلاعات)، علم اطلاعات و دانش شناسی(گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال)
مقطع دکتری:-----

 


9- گروه آموزشی  آموزش و پرورش

مقطع لیسانس: علوم تربیتی
مقطع فوق لیسانس: آموزش و پرورش ابتدائی ، آموزش و پرورش پیش دبستانی
مقطع دکتری:-----


10- گروه آموزشی روان شناسی تربیتی

مقطع لیسانس: -----
مقطع فوق لیسانس: روان شناسی تربیتی، علوم شناختی (گرایش روان شناسی شناختی)
مقطع دکتری:روان شناسی تربیتی


11- گروه آموزشی فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامی

مقطع لیسانس: -----
مقطع فوق لیسانس: تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
مقطع دکتری: فلسفه تعلیم و تربیت