تاریخچه

 

دانشکده روانشناسـی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در دی ماه 1360 از ادغام رشته های علوم تربیتی و روان شناسی :
• دانشگاه ابوریحان بیرونی
• دانشگاه آزاد ایران
• مدرسه عالی شمیران
• دانشکده دماوند
• مدرسه عالی پارس
• دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
در مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی و سپس در سال 1363 پس از ادغام این مجتمـع با مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی در دانشگاه علامه طباطبایی تاسیس یافته و سپس بـا انتقال رشتـه معارف اسلامی بـه دانشگاه شهیـد بهشتـی بـه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی تغییر نام داده است .
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی در راستای تجمیع و طرح جامع دانشگاه در تیرماه سال 1385 به پردیس دانشگاه علامه طباطبایی واقع در دهکده المپیک انتقال یافته است و در شمال غربی سازمان مرکزی دانشگاه و دانشکده حقوق و علوم سیاسی استقرار دارد.
تاریخ تاسیس: 1363
محل استقرار فعلی: ضلع شمال غربی دانشگاه واقع در دهکده المپیک
گروههای آموزشی موجود:
علم اطلاعات و دانش شناسی، تکنولوژی آموزشی، مدیریت آموزشی، روان شناسی تربیتی، سنجش و اندازه گیری، آموزش و پرورش، مشاوره، روان شناسی بالینی و عمومی، روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، مطالعات برنامه درسی