مدیر گروه‌ها

دکتر فریده حسین ثابت

سمت: مدیر گروه روانشناسی بالینی و عمومی

مدرک تحصیلی: دکتری روانشناسی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر فریده حسین ثابت

تلفن: ۴۸۳۹۳۲۶۱

آخرین بروزرسانی: ۱۷ تیر ۱۴۰۳

دکتر فریده حسین ثابت

دکتر محبوبه خسروی

سمت: مدیر گروه مطالعات برنامه درسی

مدرک تحصیلی: دکتری برنامه ریزی درسی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر محبوبه خسروی

تلفن: ۴۸۳۹۳۲۸۰

آخرین بروزرسانی: ۱۷ تیر ۱۴۰۳

دکتر محبوبه خسروی

دکتر سعید رضائی

سمت: مدیر گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

مدرک تحصیلی: دکتری روانشناسی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر سعید رضائی

تلفن: ۴۸۳۹۳۱۹۵

آخرین بروزرسانی: ۱۷ تیر ۱۴۰۳

دکتر سعید رضائی

دکتر اسماعیل سعدی پور

سمت: مدیر گروه روانشناسی تربیتی

مدرک تحصیلی: دکتری روانشناسی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر اسماعیل سعدی پور

تلفن: ۴۸۳۹۳۲۵۷

آخرین بروزرسانی: ۱۷ تیر ۱۴۰۳

دکتر اسماعیل سعدی پور

دکتر کامران شیوندی

سمت: مدیر گروه آموزش و پرورش

مدرک تحصیلی: دکتری روانشناسی تربیتی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر کامران شیوندی

تلفن: ۴۸۳۹۳۲۸۹

آخرین بروزرسانی: ۱۷ تیر ۱۴۰۳

دکتر کامران شیوندی

دکتر میترا صمیعی

سمت: مدیر گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

مدرک تحصیلی: دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر میترا صمیعی

تلفن: ۴۸۳۹۳۱۷۸

آخرین بروزرسانی: ۱۷ تیر ۱۴۰۳

دکتر میترا صمیعی

دکتر مرتضی طاهری

سمت: مدیر گروه مدیریت و برنامه‌ریزی درسی

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت آموزشی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر مرتضی طاهری

تلفن: ۴۸۳۹۳۱۸۹

آخرین بروزرسانی: ۱۷ تیر ۱۴۰۳

دکتر مرتضی طاهری

دکتر محمد عسگری

سمت: مدیر گروه سنجش و اندازه گیری

مدرک تحصیلی: دکتری روانشناسی تربیتی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر محمد عسگری

تلفن: ۴۸۳۹۳۲۹۴

آخرین بروزرسانی: ۱۷ تیر ۱۴۰۳

دکتر محمد عسگری

دکتر کیومرث فرح بخش

سمت: مدیر گروه مشاوره

مدرک تحصیلی: دکتری مشاوره

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر کیومرث فرح بخش

تلفن: ۴۸۳۹۳۱۶۷

آخرین بروزرسانی: ۱۷ تیر ۱۴۰۳

دکتر کیومرث فرح بخش

دکتر حمید رضا مقامی

سمت: مدیر گروه تکنولوژی آموزشی

مدرک تحصیلی: دکتری تکنولوژی آموزشی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر حمید رضا مقامی

تلفن: ۴۸۳۹۳۲۷۵

آخرین بروزرسانی: ۱۷ تیر ۱۴۰۳

دکتر حمید رضا مقامی

دکتر حسن ملکی

سمت: مدیر گروه فلسفه تعلیم و تربیت

مدرک تحصیلی: دکتری مطالعات برنامه درسی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر حسن ملکی

تلفن: ۴۸۳۹۳۲۰۲

آخرین بروزرسانی: ۱۷ تیر ۱۴۰۳

دکتر حسن ملکی