گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

نام نام خانوادگی اعضای هیات علمی از بدو تشکیل گروه (به تفکیک شاغل و بازنشسته):

نام نام خانوادگی مرتبه شاغل/ بازنشسته
پرویز شریفی در آمدی استاد شاغل
حمید علیزاده استاد شاغل
سعید رضایی استادیار شاغل
فاطمه نیک خو استادیار شاغل
عسگر علیمحمدی استادیار شاغل
هادی بهرامی استاد بازنشسته
شهلا پزشک استادیار بازنشسته
مریم سیف نراقی استاد بازنشسته
شیوا دولت آبادی استادیار بازنشسته
یاسمن مندی مربی بازنشسته
شهین علیایی زند استادیار بازنشسته
فرنگیس کاظمی استادیار بازنشسته

 

اهداف تشکیل گروه آموزشی:


  آشنا نمودن دانشجویان سطوح مختلف به منظور شناخت اولیه  این گروه از افراد درگروههای مختلف  از جمله اختلال های رفتاری ( نارسائی توجه و بیش فعالی ، اختلال سلوک)، اختلال های هیجانی (اختلال های اضطرابی، اختلا های خلقی) اختلال های تحولی (کم توانی ذهنی ، اختلال طیف اوتیسم، اختلال اسکیزوفرنی با شروع در کودکی اختلال های ویژه یادگیری)، اختلال های حسی ، حرکتی و روان شناسی افراد تیز هوش تحوه تشخیص و ارزیابی با استفاده از آزمون ها و ابزارهای موجود در گروههای استثنائی ذکر شده شناسائی و نحوه استفاده از مداخلات و شیوه های درمانی (شیوه های مختلف تغییر و اصلاح رفتار) در گروههای استثنائی ذکر شده.

 

 

تاریخچه تشکیل گروه:


گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی فعالیت های آموزشی خود را به عنوان یک گروه مستقل از سال تحصیلی 75-1374 آغاز نمود. ضمن آنکه پذیرش دانشجویان در مقطع ارشد از سال تحصیلی 70-1369 انجام می گرفته است. گروه از سال تحصیلی 89-1388 با تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری دوره دکتری را با تلاش های مدیریت و اعضاء محترم گروه و تدوین برنامه  آموزشی جامع با عنوا ن  روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی با گرایش کودکان کم توان ذهنی آغاز نموده است.
گروه امید دارد که برنامه های سه گرایش (اختلال های ویژه یادگیری و اختلال های رفتاری و اختلال های حسی-  حرکتی به دلیل نیاز جامعه که با همت اعضاء گروه تدوین شده است به زودی مورد تصویب وزارت علوم تحقیقات و فن آوری قرار گیرد .

 

 

اولیت های فعالیت های آموزشی :

 

پیگیری ایجاد سه گرایش اختلال های ویژه یادگیری ، اختلال های رفتاری و اختلال های حسی حرکتی که کلیه دروس و سرفصل ها تدوین و به وزارت علوم تحقیقات و  فن اوری ارسال گردیده است.
هدایت پایان نامه های تحصیلی دانشجویان در دو سطح ارشد و دکتری به سمت مسائل بنیادی و بومی
تلاش در جهت انعقاد قرار داد با مو سسات و سازمانها به منظور معرفی دانشجویان جهت انجام پایان نامه های تحصیلی و کارورزی ضمن تحصیل
بازنگری سر فصل دروس و منابع جدید در شروع هر ترم تحصیلی
بازنگری مقاله های ارسال شده به اعضاء گروه به منظور اصلاح وهدایت به سمت تخصصی شدن
جذب هیئت علمی جدید به منظور رفع کمبودهای آموزشی گروه