روانشناسی بالینی و عمومی

 

 
فرامرز سهرابی اسمرود ‌
مرتبه علمی : استادتمام
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
شماره تماس:02148393241
 
 

 

حسین‌ اسکندری‌
مرتبه علمی : استاد تمام
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
شماره تماس:02148393278
 
 
 

 

احمد برجعلی‌
مرتبه علمی : استاد تمام
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
شماره تماس:02148393240
 
 
 

 

 

عبدالله معتمدی
مرتبه علمی : استاد تمام
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
شماره تماس:02148393273
 

 

ابوالقاسم عیسی مراد رودبنه
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
02148393272
 
 
 

 

فریده حسین ثابت
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
شماره تماس:02148393261
 
 
 
 

 

مهدی خانجانی
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
شماره تماس:02148393196

 

 

 

 

                       

                                             

زهره رافضی
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
شماره تماس:02148393263