علم اطلاعات و دانش شناسی

 

علی جلالی دیزجی

مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 
 
 
 

 

سیدمهدی طاهری

مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 
 
 
 

 

عصمت مومنی

مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 

 

 

 
میترا صمیعی
مرتبه علمی :دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 

 

 

گل نسا گلینی مقدم‌

مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 
 
 

 

مهدی علیپور حافظی

مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 
 
 
 

 

رضا ملکی

مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی