آموزش و پرورش

 

zahra_44606.jpg
زهرا رحیمی
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

 

ali.jpg
آمنه عالی
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

 

5_310_75_mazbouhi.jpg
سعید مذبوحی
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

 

 

1625473086-khademi1400.jpg
حمیده سادات خادمی
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

 

1630311224-soudi.jpg
سودابه شکراله زاده
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

 

1630302303-simap.atu.ac.ir.jpg
سعید آزادمنش
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی