روان شناسی تربیتی

 

فریبرز درتاج
مرتبه علمی : استاد تمام
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 

 

 

 

صغری ابراهیمی قوام
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 

 

اسماعیل سعدی پور
مرتبه علمی : استاد تمام
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 

 

 

حسن اسد زاده دهرائی
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 
 
 
 

 

کامران شیوندی چلیچه
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 
 
 
 
 

 

 

1654606400-.jpg
محمد علی اسلامی
مرتبه علمی : استادیار
 
دریافت رزومه علمی و پژوهشی